Splošni pogoji

Splošni prodajni pogoji za gospodarske subjekte

§ 1 Veljavnost

 

1. Vse ponudbe, dobave in storitve družbe Uzin Utz Slovenija d.o.o., Kajakaška cesta 30, 1211 Ljubljana - Šmartno (v nadaljevanju:Uzin Utz Slovenija d.o.o.) temeljijo izključno na teh Splošnih prodajnih pogojih (SPP), ki so izročeni ali dani na razpolago naročniku pred njegovo podajo naročila, ta pa z njimi s podajo naročila v celoti soglaša. Ti SPP so sestavni del vseh ponudb in pogodb, ki jih Unihem sklene s pogodbenimi partnerji (v nadaljevanju: naročniki) za svoje ponujene dobave blaga in storitev ter veljajo tudi za vse bodoče dobave blaga in storitev, ne glede na to, ali so bili naročniku pred tako bodočo dobavo ponovno posredovani ali ne. Pri bodočih dobavah blaga in storitev ter ponudbah, ki bodo poslane naročniku, veljajo vsakokrat veljavni SPP. Zadnja veljavna različica SPP je na voljo naročniku na spletni strani: www.uzin.si/unihem/.


2. Odstopanja od teh SPP mora Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  izrecno pisno potrditi. Splošni in poslovni pogoji naročnika ali tretjih oseb se ne uporabljajo, tudi v primeru opravljanja storitev in sprejemanja plačil, čeprav Uzin Utz Slovenija d.o.o., v konkretnem primeru ne ugovarja posebej splošnim in poslovnim pogojem naročnika ali tretjih oseb, razen če je posebej pisno dogovorjeno, da se ti SPP ne uporabljajo za konkretno razmerje. Naročnik se s soglasjem k tem SPP odpoveduje veljavi in uporabi svojih splošnih in poslovnih pogojev v razmerju do Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  njenih  podizvajalcev, ne glede na to, kdaj je Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ali njegove podizvajalce obvestil o svojih splošnih in poslovnih pogojih. Ustni dogovori, ki nasprotujejo tem SPP, se štejejo za neobstoječe. V primeru nasprotja s temi SPP so veljavni in prevladajo le pisni dogovori.

 

§ 2 Svetovanje

 

1.Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  svetuje naročnikom samo na njihovo izrecno željo. Opuščene izjave ne veljajo za svetovanje.

 

2. Svetovanje Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  temelji izključno na empiričnih vrednostnih, pridobljenih v lastnem podjetju, in povsem nezavezujoče vključuje stanje znanosti in tehnike.

 

3. Svetovanje Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pokriva izključno svetovanje glede izbire blaga, ne pa tudi uporabe blaga pri naročniku; če kljub temu Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  svetuje naročniku glede uporabe blaga, je to svetovanje nezavezujoče.

 

4. Svetovanje Uzin Utz Slovenija d.o.o., zajema v okviru svetovanja v zvezi z blagom in storitvami izključno blago in storitve, ki jih sam prodaja (svetovanje je pogojeno s sklenitvijo pogodbe). Svetovanje ne vključuje svetovanja brez sklenjene pogodbe, torej taka pojasnila, ki bi jih Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  dal brez dodatno dogovorjenih storitev. Svetovanje Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  zagotavlja predvsem v primeru, ko naročnik pri njemu naroči izvedbo storitev podopolagalskih  del.

 

§ 3 Ponudba in potrditev naročila

 

1. Vse ponudbe Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  so odprte in nezavezujoče, če niso izrecno opredeljene kot zavezujoče ali če ne vsebujejo roka za sprejem ponudbe. Veljavnost naročnikovega naročila oz. rok za sprejem naročila je deset delovnih dni po prejemu naročila, če ni v naročilu naveden daljši rok veljavnosti.

 

2. Naročilo je ponudba za sklenitev pogodbe. Naročila morajo biti pisna. Naročnik poda naročilo telefonsko na lastno odgovornost. Tudi pri naročilih po elektronski pošti prejem naročila običajno ni posebej potrjen.

 

3. Naročilo mora vsebovati vse podatke, potrebne za izvedbo naročila. To velja še posebej za jasne opise blaga (npr. s številkami artiklov) in količine.

 

4. Manjkajoči, napačni ali nepopolni podatki veljajo kot izrecno nedogovorjeni in ne dajejo podlage za izpolnitvene, garancijske ali odškodninske zahtevke. Manjkajoči, napačni ali nepopolni podatki gredo v celoti v breme naročnika. Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  naročnika ni dolžan opozoriti na manjkajoče, napačne ali nepopolne podatke in zaradi opustitve tega ne odgovarja za škodo.

 

5. Če se naročilo, ki ga je dal naročnik, razlikuje od nezavezujoče ponudbe Unihema, mora naročnik razlike posebej označiti, sicer velja, da naročilo vsebuje podatke, dane v nezavezujoči ponudbi Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pa posel, kolikor z razlikami ni seznanjen, izvede z vsebino v nezavezujoči ponudbi Unihema, ki je navedena tudi v potrditvi naročila. V tem primeru se ne šteje, da je Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  s pisno potrditvijo naročila potrdil naročilo z vsebino, ki se razlikuje od nezavezujoče ponudbe Unihema, ampak je s potrditvijo naročila potrjena vsebina, kot iz njega izhaja. Če se potrditev naročila ne sklada z željami naročnika, mora ta o tem Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  takoj obvestiti, vendar pa se že potrjeno naročilo lahko spremeni le s soglasjem Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

6. Dopolnila in spremembe dogovorjene vsebine in pogojev izvedbe posla, vključno s temi SPP, morajo biti v pisni obliki, drugače niso veljavne. Z izjemo zakonitih zastopnikov ali prokuristov zaposleni pri Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  niso upravičeni o tem sklepati drugačnih ustnih dogovorov. Ne glede na slednje zaposleni pri Uzin Utz Slovenija d.o.o., niso upravičeni sklepati dogovorov, ki se ne nanašajo na samo dobavo blaga in storitev s strani Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  (npr. odlog plačila, drugačni pogoji plačila ali alternativni načini prenehanja obveznosti naročnika ipd.). Takšne dogovore lahko z naročnikom sklepajo samo zakoniti zastopniki in prokuristi. Za pisno obliko se šteje tudi dokument, poslan po telefaksu ali elektronski pošti.

 

7. Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ima pravico od naročnika zahtevati nadaljnje informacije, ki so potrebne za strokovno izvedbo naročila.

 

8. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko naročnik prejme pisno potrditev svojega naročila s strani Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

9. Naročnik brez izrecnega pisnega soglasja Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ne sme pogodbe prenesti na tretjo osebo. Odpovedi pravi do odstopa terjatev niso veljavne.

 

§ 4 Lastnosti blaga

 

1. Podatki Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  o predmetu dobave (npr. mase, dimenzije, poraba, vrednosti obremenitev, tolerance in tehnični podatki) in shematske predstavitve le-tega (npr. risbe ali posnetki) niso obvezujoče, razen kolikor je izdelek eksplicitno uporabljiv le za pogodbeno predvideni namen. Ti podatki ne jamčijo lastnosti blaga, temveč zgolj opisujejo blago ali storitev.

 

2. Običajna trgovska odstopanja in odstopanja na podlagi pravnih predpisov ali tehničnih izboljšav ter zamenjava komponent z enakovrednimi so dopustna, če ne poslabšajo uporabljivosti blaga za pogodbeno predvideni namen.

 

3. Če je dogovorjeno blago mogoče dobaviti v različnih kakovostih ali pa konkretno blago ni dogovorjeno, je Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  dolžan dobaviti blago srednje kakovosti.

 

§ 5 Cene in plačilo

 

1. Cene veljajo za obseg dobave blaga in storitev, ki sta navedena v potrditvi naročila, ter v višini, navedeni v potrditvi naročila. Dodatne ali posebne dobave blaga ali storitev se zaračunajo posebej. Cene veljajo v EUR, EXW Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  (Incoterms 2010), in vključujejo embalažo, DDV, carinske dajatve pri izvozu ter pristojbine in druge javne dajatve v zvezi z dobavo blaga ali storitev, kolikor ni drugače pisno dogovorjeno.

 

2. Zneski računov zapadejo v plačilo v roku tridesetih dni od izdaje računa brez kakšnega koli odbitka, če ni drugače pisno dogovorjeno. Kolikor naročnik v roku 8 dni od prejema računa zoper tega ne poda Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ugovora, se šteje, da je račun, kot je bil izstavljen, sprejel in priznal ter zoper njegovo vsebino nima ugovorov ter je zavezan račun plačati tako, kot se glasi, brez možnosti kasnejših ugovorov glede dobavljenega blaga ali storitev. Plačilo se šteje za izvedeno v trenutku njegovega prejema na transakcijski račun Uzin Utz Slovenija d.o.o.. V primeru zamude naročnik dolguje poleg glavnice tudi zakonske zamudne obresti ter je dolžan Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  povrniti vso škodo, ki mu zaradi zamude nastane.

 

3. Pobot z nasprotno terjatvijo naročnika je dopusten samo, če je nasprotna terjatev nesporna (tj. Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  je bil z njo predhodno seznanjen in jo je kot nesporno priznal) ali pravnomočno ugotovljena.

 

4. Če dolžnik zamuja s plačilom računa in gre za posel, ki zajema več dobav blaga ali storitev, ima  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pravico odstopiti od izvedene in vseh nadaljnjih dobav, kolikor zamuda traja več kot 10 dni. Po poteku tega roka ima  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pravico tudi unovčiti vsa dana zavarovanja, odvzeti naročniku dogovorjene popuste za nadaljnje dobave, zahtevati plačilo vseh pravnih stroškov za uveljavljanje svojih zahtevkov in dejanskih stroškov, povezanih z vračilom že izročenega blaga ali storitev.

 

5. Če po sklenitvi pogodbe Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  izve za okoliščine, ki lahko bistveno vplivajo na zmanjšanje plačilne sposobnosti naročnika in zaradi katerih je lahko ogroženo naročnikovo plačilo odprtih ali še ne nastalih terjatev Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  iz konkretnega pogodbenega razmerja (oz. iz drugih posamičnih naročil, za katere velja ista okvirna pogodba), ima Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pravico, da izvedbo odprtih dobav blaga ali storitev zavrne, dokler naročnik predhodno ne zagotovi predplačila ali ustreznega zavarovanja. Če naročnik predplačila ali ustreznega zavarovanja ne zagotovi v primernem roku, je Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  upravičen od pogodbe odstopiti.

 

6. V primeru začetka katerega koli postopka po zakonu, ki ureja insolvenčne postopke, nad naročnikom ima Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pravico do pogodbe odstopiti. O takšnem postopku je dolžan naročnik obvestiti Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  s priporočeno pošto najkasneje v roku treh delovnih dni od začetka postopka.

 

§ 6 Dobava in dobavni rok

 

1. Dobave potekajo EXW Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  (Incoterms 2010) ali kot drugače pisno dogovorjeno.

 

2. Naročnik je seznanjen z dejstvom, da lahko pri predmetu naročila pride do razlik v izdelavi oz. izvedbi, pri čemer pa gre še vedno za enako blago ali storitev, ter da se lahko predmet naročila spreminja v skladu s tehničnim napredkom ali novimi spoznanji v stroki. Razlike so lahko tudi v barvi med vzorci in končni izdelavi oz. izvedbi. Naročnik takšne razlike izrecno sprejema in se odpoveduje kakšnim koli zahtevkom na tej podlagi, predvsem zahtevkom iz garancije, stvarne napake ter odškodninskim zahtevkom. Naročnik je dolžan pred vsakim naročilom pri  Uzin Utz Slovenija d.o.o., pridobiti informacijo, ali so takšne razlike podane, ter Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  zaprositi za vse tehnične podatke o blagu ali storitvah.

 

3. Dobavni in terminski roki za dobavo blaga ali storitev, ki jih je določil Unihem, vedno veljajo le okvirno (informativno), razen če je Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  izrecno določil fiksen rok ali fiksen termin oz. se zanj dogovoril. Pri dogovorjenem odpošiljanju se dobavni in terminski roki nanašajo na trenutek predaje blaga špediterju, prevozniku ali tretji osebi, pooblaščeni za prevoz blaga.

 

4. Kolikor naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  (ne da bi s tem okrnil svoje pravice, ki izvirajo iz naročnikove zamude s plačili) odkloni dobavo blaga ali storitev ne glede na določene oz. dogovorjene dobavne in terminske roke, ki se v tem primeru podaljšajo za obdobje, v katerem naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti do Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

5. Naročnik mora Uzin Utz Slovenija d.o.o., kadar je predmet naročila dobava storitev, zagotoviti delovne pogoje, kot jih določi Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  in v katerih je mogoče ustrezno izvesti storitev. Izvedbo storitev lahko Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  zaupa podizvajalcu.

 

6. Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ne odgovarja za neizpolnitev ali zamudo pri dobavi blaga ali storitev, če so to povzročili višja sila ali drugi dogodki, ki ne izvirajo iz ravnanja samega Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  in v trenutku sklenitve pogodbe niso bili predvidljivi (npr. težave pri nabavi materiala ali energije, transportne zamude, stavke, zakonita izprtja, pomanjkanje delovne sile, energije ali surovin, težave v transportu, težave pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, ukrepi uradnih organov ali izostala, nepravilna ali nepravočasna dobava s strani dobavitelja, neustrezni vremenski in drugi delovni pogoji). Če taki dogodki Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  bistveno otežijo ali onemogočijo dobavo blaga ali storitev in če ovira ni prehodnega značaja, ima Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pravico, da odstopi od pogodbe. Če ima ovira prehoden značaj (do trajanja enega meseca), se dobavni ali terminski roki podaljšajo ali zamaknejo za obdobje trajanja ovire in še za primerno obdobje za ponovni začetek obratovanja. Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  je dolžan o vsaki oviri naročnika nemudoma obvestiti. Če zaradi zamude naročnik nima več interesa za prevzem dobave blaga ali storitev, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

 

7. Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ima pravico do delnih dobav blaga ali storitev, če:

1.      naročnik lahko uporabi delno dobavo v okviru predvidenega namena uporabe po pogodbi,

2.      je zagotovljena dobava preostalega naročenega blaga ali storitev in

3.      če naročnik z delno dobavo nima večjega dodatnega dela ali dodatnih stroškov (razen če je Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pripravljen prevzeti te stroške).

 

8. Embalaža in nakladalni pripomočki (palete ipd.) je dana naročniku na voljo za uporabo. Te je naročnik dolžan v roku 30 dni od dejanskega datuma dobave nepoškodovane brezplačno (prosto voznine) vrniti po navodilu  Uzin Utz Slovenija d.o.o.: na sedež  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ali v zunanje in/ali špedicijsko skladišče, ki je naročniku dano na voljo. Če naročnik ne ravna po navodilu, je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  upravičen, da od vključno z 31. dnem po dejanskem datumu dobave zaračuna dnevno uporabo v pavšalnem znesku 0,50 EUR plus DDV za vsak kos nevrnjene embalaže in/ali nakladalnih pripomočkov. Skupna plačljiva uporabnina znaša največ 25,00 EUR plus DDV na kos.

 

9. Če  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  zamuja z dobavo blaga ali storitev ali če dobave blaga ali storitev iz kakršnega koli razloga ne more izvesti, je odškodninska odgovornost Unihema omejena v skladu z 9. členom teh SPP. V primeru zamude mora naročnik  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  dopustiti dodaten rok za izpolnitev pogodbe, ki znaša v primeru dobave blaga 15 dni, v primeru dobave storitev pa 30 dni, razen kolikor je naročnik  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   pred sklenitvijo pogodbe sporočil, da je dobava blaga oz. storitev v sporočenem roku bistvena za naročnika.

 

10. Naročnik lahko naročilo prekliče le s pisnim preklicem ter dokler dobava blaga ali storitev še ni bila izvršena oz. predmet naročila še ni bil prevzet. Drugačen preklic ni veljaven. V primeru veljavnega preklica mora naročnik  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  povrniti vse že nastale stroške in izgubljeni dobiček, ki bi ga  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   dosegel v primeru izpolnitve konkretnega naročila v celoti, ne upoštevajoč ostale posle  Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

§ 7 Kraj izpolnitve, prehod tveganja, prevzem

 

1. Kraj izpolnitve za vse obveznosti iz pogodbenega razmerja je (glede na to, od kje prihajajo dobave za naročnika) sedež  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ali zunanje in/ali špedicijsko skladišče, ki ga je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  naročniku dal na voljo, pri izvedbi storitev pa dogovorjeni kraj izvedbe storitev. Naročnik je dolžan prevzeti dobavo blaga ali storitev na dan, ki ga določi  Uzin Utz Slovenija d.o.o., oz. na dogovorjeni fiksen rok ali termin.

 

2. Način pošiljanja in način pakiranja sta podvržena dolžni presoji  Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

3. Tveganje za poškodovanje in naključno uničenje preide na naročnika najkasneje s predajo predmeta dobave (pri tem je za blago merodajen začetek nakladanja) naročniku, špediterju, prevozniku ali tretji osebi, pooblaščeni za pošiljanje. To velja tudi, če gre za delne dobave ali če je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  prevzel še druge storitve (npr. pošiljanje ali vgradnjo). Ne glede na dogovorjeni način dobave naročnik nosi stroške nakladanja blaga. Če se pošiljanje ali prevzem zaradi določene okoliščine, za katero je odgovoren naročnik, glede na prvotno predviden datum pošiljanja ali prevzema podaljša, preide tveganje na naročnika z dnem, ko je predmet dobave pripravljen za odpremo in ko Unihem to naznani naročniku. V tem primeru je dolžan naročnik  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   povrniti vse morebitne stroške, ki so nastali  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  zaradi zamika pošiljanja ali prevzema.

 

4.  Uzin Utz Slovenija d.o.o., je dolžan zavarovati pošiljko proti tatvini, lomu, transportni škodi, požaru in vodi ali drugim rizikom, ki jih je mogoče zavarovati, samo na izrecno željo in stroške naročnika.

 

5. Predmet naročila velja kot prevzet, ko:

1.      je dobava blaga oz. storitev zaključena in

2.      je  Uzin Utz Slovenija d.o.o., to sporočil naročniku in ga pozval, naj prevzame blago oz. izvedena dela, ter je naročnik dobavo blaga ali storitev prevzel (kot prevzem se šteje tudi prevzem s strani prevoznika).

 

6. Predmet naročila velja kot prevzet tudi v primeru, če sta izpolnjena pogoja iz prejšnjega odstavka in:

1.      je od dobave blaga oz. storitev minilo deset delovnih dni ali pa

2.      je naročnik že začel uporabljati predmet naročila in je v tem primeru od dobave blaga oz. storitev minilo pet delovnih dni in

je naročnik v tem obdobju opustil prevzem, in sicer ne iz razloga napake, ki bi jo reklamiral in ki bi onemogočala normalno uporabo predmeta naročila ali jo znatno oteževala.

 

7. Predmet naročila v že izpolnjenem obsegu velja kot prevzet tudi v primeru, če je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  že začel izvajati storitve, naročnik pa v nasprotju s pogodbo onemogoči dokončanje izvedbe.

§ 8 Garancija, stvarne napake

 

1. Garancija za brezhibno delovanje blaga znaša eno leto od dobave ali od tehničnega prevzema, če je ta potreben. O delovanju, ki ni brezhibno, je dolžan naročnik  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  obvestiti v roku dveh delovnih dni po odkritju napake, to opisati in  Uzin Utz Slovenija d.o.o., povabiti, da si jo ogleda.

 

2. Dobavljeno blago ali storitve je dolžan naročnik ali tretja oseba, ki jo je določil naročnik, skrbno pregledati za očitne stvarne napake takoj ob dobavi oz. prevzemu. Velja, da naročnik ni uveljavljal očitnih stvarnih napak, če naročnik  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  kolikor je navzoč, takoj ob dobavi oz. prevzemu, sicer pa v roku dveh delovnih dni od dneva dobave oz. prevzema, pisno ne obvesti o napakah z njihovim podrobnim opisom in vabilom, da si jih ogleda.

 

3. O skritih stvarnih napakah, ki se brez podrobnega pregleda pokažejo pri normalni uporabi predmeta naročila v roku 6 mesecev od dobave blaga oz. prevzema storitev, je dolžan naročnik  Uzin Utz Slovenija d.o.o., obvestiti v roku dveh delovnih dni po odkritju napake.

 

4. Če gre za napako blaga, je naročnik takoj, ko napako opazi, dolžan prenehati z uporabo blaga, sicer  Uzin Utz Slovenija d.o.o., ne odgovarja za škodo, ki naročniku nastane, ker je blago še nadalje uporabljal.

 

5. Na zahtevo  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  je v primeru uveljavljanja garancije ali napak blaga naročnik dolžan reklamirani predmet naročila vrniti  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  prosto voznine. Če je bila z  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   dogovorjena najugodnejša pot pošiljanja, povrne  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   naročniku stroške naročila nahaja v kakšnem drugem kraju, kot v namembnem kraju predvidene uporabe. V tem primeru  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  v primeru dogovorjene najugodnejše poti pošiljanja in ugotovljene upravičenosti reklamacije povrne le strošek od kraja predvidene uporabe do  Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

6. Pri stvarnih napakah dobavljenega blaga oz. storitev ali ugotovljenem delovanju, ki ni brezhibno, je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  dolžan in upravičen, da se v roku 30 dni, šteto kumulativno od dneva prejema obvestila in dneva, ko mu je bil omogočen pregled blaga oz. storitev z napako, odloči po lastni izbiri za popravilo ali za nadomestno dobavo.  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ima pravico do dveh poskusov popravila napake (za drugi poskus popravila ima na voljo 30 dni od prejema obvestila, da napaka še vedno ni bila odpravljena). Če je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pri tem neuspešen (če popravila ali nadomestne dobave ne more izvesti, če je zanj nesprejemljiva, če jo zavrne ali če je ne izvede v zgoraj navedenem roku), lahko naročnik odstopi od pogodbe ali zahteva ustrezno zmanjšanje plačila. Naročnik lahko v slednjem primeru od pogodbe odstopi le, če je napaka bistvena, tj. znatno onemogoča uporabo predmeta naročila. Hkrati lahko, kolikor je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  del naročila že dobavil oz. izvedel, naročnik odstopi od celotne pogodbe le v primeru, da ima zanj smisel le posel kot celota.

 

7. Če napaka izhaja neposredno iz ravnanja  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   (in ne morebitne tretje osebe ali podizvajalca), lahko naročnik pod pogoji, navedenimi v 9. členu, zahteva odškodnino.

 

8. Odgovornost  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ni podana, če vzrok za napako ni v samem dobavljenem blagu ali storitvi ali če je napaka posledica neustreznega skladiščenja, vzdrževanja, ali uporabe v nasprotju s strokovnimi standardi.  

 

9. Obveznosti  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  iz tega člena prenehajo, če naročnik sam ali preko tretje osebe brez soglasja  Uzin Utz Slovenija d.o.o., spremeni predmet naročila in s tem napako povzroči ali onemogoči njeno odpravo ali odpravo napake znatno oteži. V vsakem primeru naročnik prevzame dodatne stroške odpravljanja napake, ki so nastali s takšno spremembo.

 

10. Zaradi uveljavljanja garancije ali stvarne napake kupec nima pravice zmanjšati ali zadržati plačilo računa  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  izdanega za sporno dobavo blaga ali storitev, ali katerega koli drugega računa  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  prav tako nima pravice svoje terjatve s temi računi pobotati.

 

11. Obvestilo o uveljavljanju garancije ali stvarne napake mora biti posredovano Unihemu priporočeno po pošti, pri čemer se za datum prejema šteje datum oddaje na pošti, in mora poleg ostale dogovorjene in predpisane vsebine vsebovati tudi datum, ko je bila napaka opažena s strani naročnika. Naročnik izgubi pravico sodno uveljavljati zahtevke iz garancije ali stvarne napake, če sodnega postopka ne sproži v roku 1 leta od dneva, ko je o napaki ali delovanju, ki ni brezhibno, obvestil  Uzin Utz Slovenija d.o.o.. Prav tako naročnik izgubi vse pravice iz naslova garancije in stvarne napake, če  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ne obvesti v skladu z zgornjimi roki za obvestilo.

 

§ 9 Odškodninska odgovornost

 

1. Odškodninska odgovornost, ki temelji na katerikoli pravni podlagi, zlasti zaradi nemožnosti uporabe, zamude, pomanjkljive ali napačne dobave, kršitve pogodbe, kršitve dolžnosti pri pogodbenih pogajanjih in nedovoljenega ravnanja, je vsebinsko in po višini omejena v skladu z določbami tega člena.


2.  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   ni odškodninsko odgovoren v primeru lahke malomarnosti svojih organov, zakonitih zastopnikov, uslužbencev ali drugih poslovnih pooblaščencev, kolikor ne gre za kršenje bistvenih pogodbenih dolžnosti. Bistvene pogodbene dolžnosti so dolžnost za izvedbo brezhibnega predmeta naročila (tj. brez bistvenih napak), ter dolžnosti svetovanja, zaščite in skrbnega ravnanja, ki naj bi naročniku omogočile normalno uporabo predmeta dobave v skladu s pogodbo ali zagotovile zaščito življenja naročnikovega osebja ali zaščito njegove lastnine pred znatno škodo.

 

3. V primeru odgovornosti za lahko malomarnost je odgovornost  Uzin Utz Slovenija d.o.o., za materialno škodo omejena na 1.000,00 EUR na škodni primer (v skladu z zneskom kritja na podlagi  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti ali za izdelke), čeprav gre za kršitev bistvenih pogodbenih dolžnosti.

 

4. V primeru odgovornosti za hudo malomarnost je odškodninska odgovornost  Uzin Utz Slovenija d.o.o., omejena na 2.000,00 EUR.

 

5. Če je  Uzin Utz Slovenija d.o.o., odškodninsko odgovoren, je njegova odgovornost omejena na škodo, ki jo je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pri sklenitvi pogodbe predvidel kot možno posledico kršitve pogodbe ali ki bi jo moral predvideti na podlagi običajne poslovne skrbnosti. Posredna škoda in posledična škoda, ki sta nastali zaradi napak na predmetu naročila, sta izključeni, prav tako izgubljeni dobiček.

 

6.  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  za nepremoženjsko škodo ne odgovarja.

 

7. Prej navedene izključitve in omejitve odškodninske odgovornosti veljajo v enakem obsegu za organe, zakonite zastopnike, uslužbence ali druge poslovne pooblaščence  Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

8. Če  Uzin Utz Slovenija d.o.o. nudi tehnične informacije ali se vključi v svetovanje in te informacije ali svetovanje ne sodijo v dobavni obseg, za katerega se je  Uzin Utz Slovenija d.o.o.  pogodbeno zavezal in dogovoril, dela to brezplačno in z izključitvijo kakršne koli odgovornosti.

 

9. Omejitve tega člena ne veljajo, če je  Uzin Utz Slovenija d.o.o., odškodninsko odgovoren zaradi svojega namernega ravnanja, če je odškodninsko odgovoren za zajamčene lastnosti blaga, v primeru ogrožanja življenj, telesnih poškodb ali ogrožanja zdravja oz. v skladu z zakonom za odgovornost za izdelek.

 

§ 10 Lastninski pridržek

 

1. V nadaljevanju dogovorjeni pridržek lastninske pravice služi zavarovanju vseh obstoječih trenutnih in bodočih terjatev  Uzin Utz Slovenija d.o.o., do naročnika iz obstoječih dobavnih razmerij med pogodbenima strankama (vključno s saldnimi terjatvami iz kontokorentnega razmerja, omejenega na to dobavno razmerje).

 

2. Blago, ki ga  Uzin Utz Slovenija d.o.o., dobavi naročniku, ostane last Unihema od celotnega plačila vseh terjatev  Uzin Utz Slovenija d.o.o., do naročnika. Blago ter tisto blago, ki po tej klavzuli o pridržku zamenja blago v okviru lastninskega pridržka, se v nadaljevanju imenujeta pridržano blago.

 

3. Naročnik brezplačno hrani pridržano blago za  Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

4. Na zahtevo  Uzin Utz Slovenija d.o.o., mu je naročnik dolžan posredovati vse potrebne informacije o stanju blaga, ki je last  Uzin Utz Slovenija d.o.o., in o terjatvah, odstopljenih  Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

5. Naročnik ima pravico, da obdela in proda pridržano blago v okviru svojega rednega poslovanja do trenutka izvršitve (tj. do unovčenja pravice do izvršitve lastninskega pridržka - 10. točka). Zastavljanje in prenosi pravic v zavarovanje niso dovoljeni.

 

6. Če naročnik obdela (vgradi) pridržano blago, velja dogovor, da se vgradnja izvede v imenu in za račun  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  kot prodajalca in da  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   tako neposredno pridobi lastništvo (če se njegovo blago lahko šteje kot glavna stvar) ali, če je vgrajenih več materialov različnih lastnikov in nobene posamezne stvari ni mogoče šteti za glavno stvar, solastništvo na novo ustvarjeni stvari v razmerju vrednosti med pridržanim blagom in novo ustvarjeno stvarjo. Za primer, da  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  ne pridobi takega lastništva, se šteje, da je naročnik prenesel na  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  že pred obdelavo lastništvo ali, v zgoraj navedenem razmerju, solastništvo.

 

7. V primeru nadaljnje prodaje pridržanega blaga naročnik za zavarovanje (plačil) že vnaprej odstopa  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  terjatve do svojih kupcev iz tega naslova, oz. pri solastništvu Unihema na pridržanem blagu v sorazmernem deležu glede na solastniški delež. Isto velja za druge terjatve, ki zamenjajo pridržano blago ali nastanejo v zvezi s pridržanim blagom, kot so denimo zahtevki za izplačilo zavarovalnine ali odškodninski zahtevki zaradi nedovoljenega ravnanja, če se pridržano blago izgubi ali uniči.  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  nepreklicno pooblašča naročnika, da ta lahko terjatve, odstopljene Unihemu, izterja v svojem imenu.  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  sme preklicati to pooblastilo za izterjavo terjatev le v primeru unovčenja pravice do izvršitve lastninskega pridržka.

 

8. Če se pridržanega blaga polastijo tretje osebe, zlasti z rubežem, mora naročnik tretjo osebo takoj opozoriti na lastništvo  Uzin Utz Slovenija d.o.o. in Unihem o tem obvestiti, da mu omogoči uveljavljanje njegovih lastniških pravic. Če tretja oseba ni sposobna Unihemu povrniti sodnih ali zunajsodnih stroškov, ki nastanejo v tej zvezi, jamči naročnik za povrnitev stroškov Unihemu.

 

9.  Uzin Utz Slovenija d.o.o., pridržano blago in stvari ali terjatve, ki zamenjajo pridržano blago, sprostil na prejeto zahtevo po svoji lastni odločitvi, če bo njihova vrednost presegla višino zavarovanih terjatev za več kot 15 %.

 

10. Če  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   pri kršitvah pogodbe s strani naročnika (sem štejejo predvsem zamude pri plačilih) odstopi od pogodbe (dogodek izvršitve), je upravičen, da zahteva vračilo pridržanega blaga.

 

§ 11 Zaupnost

 

Naročnik se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost varoval vse podatke, ki jih prejme od  Uzin Utz Slovenija d.o.o., in so označeni kot taki ter za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, in da takšnih podatkov ne bo razkril tretjim osebam, razen kolikor za to obstaja zakonska podlaga.

 

§ 12 Končne določbe

 

1. Če naročnik bistveno krši pogodbo glede konkretnega naročila blaga oz. izvedbe storitev,  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  pa lahko upravičeno domneva, da bo naročnik kršil pogodbo tudi glede nadaljnjih posameznih naročil, lahko Unihem odstopi od pogodbe kot celote in uveljavlja povrnitev škode.

 

2. V primeru, da je kakšna določba teh SPP nična in jo je mogoče izločiti, ničnost takšne določbe ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh SPP. V tem primeru nično določbo nadomesti veljavna določba, ki bi jo stranki dogovorili, če bi vedeli za ničnost dogovorjene določbe, in ki je po namenu najbližje nični določbi.

 

3. Neizvrševanje ali zamuda pri izvrševanju pravic po pogodbi se ne šteje za odpoved takšni pravici. Prav tako izvrševanje ene pravice ne pomeni odpoved drugi pravici, razen kolikor je s temi SPP drugače določeno ali če je hkratno izvrševanje pojmovno nemogoče.

 

4. Naročnik je zavezan  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,  nemudoma obvestiti o nastanku okoliščine, ki bi lahko vplivala na sposobnost naročnika izpolnjevati svoje obveznosti po pogodbi z Uzin Utz Slovenija d.o.o..

 

5. Pristojno sodišče za morebitne spore iz razmerja med  Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   in naročnikom je sodišče v Ljubljani.

6. Za celotno razmerje med Uzin Utz Slovenija d.o.o.,   in naročnikom se uporablja pravo Republike Slovenije, predvsem Obligacijski zakonik, kolikor ni razmerje v teh SPP urejeno drugače, izključujoč Konvencijo ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. 4. 1980.

 

 

 Uzin Utz Slovenija d.o.o., Ljubljana