NEVARNE SNOVI - Slovenski predpisi

Snovi in pripravki, za katere velja, da ravnanje z njimi ogroža zdravje ljudi in okolje, so označeni kot »nevarne snovi«. Nevarnih snovi se ne sme uporabljati, če so za enak namen uporabe primerni in na voljo manj nevarni izdelki. Uporabnik nevarnih snovi, mora poznati nevarnosti, ki iz teh izhajajo, in mora izvajati ustrezne varnostne ukrepe.

V gradbeništvu veljajo za nevarne snovi npr. izdelki z vsebnostjo topil, na osnovi reaktivnih smol, z vsebnostjo cementa, kremena. Nevarnosti so navedene v Varnostnem listu za posamezen izdelek, kjer uporabnik dobi tudi informacije za varno delo, odstranjevanje odpadkov in odpadne embalaže, transport in drugo.

Codex ne zagotavlja, da je povzetek popolna informacija, ki odvezuje uporabnika do dolžnosti, da se sam seznani z veljavnimi predpisi, tehničnimi informacijami in varnostnimi listi.

Slovenski predpisi

  • Uredba REACH 1907/2006/ES
  • Uredba GHS 1972/2008/ES
  • Direktiva 2004/42/ES
  • Zakon o kemikalijah
  • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
  • Pravilnik o ravnanju z odpadki
  • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
  • Zakon o gradbenih proizvodih
  • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Pri označevanju se uporabljajo tudi prostovoljni sistemi označevanja (GISCODE, EMICODE) in tehnični pravilniki (TRGS).